Eş durumu atamasında mağduriyetler için kanun teklifi.... (23 Ekim 2014) - Gülsün Bilgehan, Ayşe Gülsün Bilgehan, CHP Ankara Milletvekili

Eş durumu atamasında mağduriyetler için kanun teklifi.... (23 Ekim 2014)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.Gereğini arz ederim.


Gülsün BİLGEHAN

Ankara Milletvekili


GENEL GEREKÇE 

Eşi özel sektörde çalışan kamu çalışanlarının “aile birliği” mazeretiyle eşlerinin yanlarına atanmaları yıllardır süren bir sorun olarak göze çarpmaktadır. 

16 Ağustos 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Memurlarının  Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile bu sorunun aşılmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. Bu çerçeve yönetmeliğe göre eşi 3 yıldır kesintisiz sigortalı olarak çalışmakta olan kamu çalışanlarının, eşinin bulunduğu yerlere atanmaları sağlanacaktır. 

Yukarıda değinilen yönetmelik hükümleri, bir sorunu çözerken, beraberinde başka bir sıkıntıyı getirmiştir. Bazı devlet kurumlarının özel yönetmeliklerinde, 3 yıl olarak öngörülen sürenin daha az olduğu anlaşılmaktadır. Örneğin, Milli Eğitim Bakanlığının atama yönetmeliğine göre, eşi 2 yıldır özel sektörde sigortalı olarak çalışmakta olan öğretmenlerin atamaları, eşlerinin bulundukları yerlere yapılabilmektedir. Ne var ki, yayımlanan çerçeve yönetmelik ile öğretmenler için de bu sürenin üç yıla çıkartılması gerekmektedir. Kanun teklifi ile eşi 2 yıldır özel sektörde çalışan kamu çalışanlarının eşlerinin yanına atanabilmesi,  bu süreden daha fazlası öngörülerek mağduriyete yol açan yönetmeliklerin de bu doğrultuda değiştirilebilmesinin yolunun açılması amaçlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Eşleri özel sektörde çalışan devlet memurlarının eşlerinin çalıştıkları yerlere atanabilmesi için, farklı yönetmeliklerde farklı hükümler bulunan “eşlerinin sigortalı çalışma süreleri” koşulunun 2 yılla sınırlandırılması amaçlanmıştır.

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

MADDE 4-  Yürütme maddesidir.

 

DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 72 nci maddesinin sonuna aşağıdaki ek fıkra eklenmiştir: "Kanun kapsamında çalışan personelin, aile birliği mazeretiyle eşiyle aynı yerde çalışma talebi, kamu personeli olmayan eşin, talep edilen yerde kesintisiz olarak son iki yılın sosyal güvenlik primlerini ödemesi suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışıyor olması halinde yerine getirilir."

MADDE 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.